Algemene voorwaarden rijschool viatavi

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool ViaTavi, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de rijschool en de leerlingen.

Open in PDF Download in PDF

ARTIKEL 1 - Te houden afspraken door rijschool

1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldige bevoegdheidspas.

1.2 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben.

1.3 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.4 De leerling legt het praktijkexamen/tussentijdse toets in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.5 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

1.6 Het praktijkexamen wordt pas gepland wanneer de rij-instructeur vindt dat de leerling het gewenste niveau heeft, om tot planning van het examen over te gaan. Een en ander geschiedt in goed onderling overleg met de leerling en/of ouders/voogd. Het praktijkexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat de examenkosten betaald zijn en overlegd is met de leerling en/of ouders/voogd.

ARTIKEL 2 - Te houden afspraken door leerling

2.1 Om autorijlessen te volgen moet de leerling 16,5 jaar zijn en heeft geen rijontzegging. Tevens dient de leerling tijdens de rijlessen alle aanwijzingen van de instructeur op te volgen en altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben, i.v.m. politie controle boete is voor de leerling.

2.2 De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles aanwezig te zijn. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Bij te laat verschijnen, wordt de les duur verkort, maar geldt wel als volledige les. Komt de leerling in zijn geheel niet, dan heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van tevoren melden, anders heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. Dit kan zowel persoonlijk per telefoon of per e-mail.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van tevoren niet of vergeet aan te geven of vakantie.

2.5 De leerling verstrekt naar waarheid aan de rijschool alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik. Dit geldt ook in geval van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt of de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool uit hetgeen in 2.5 vermeld staat dan heeft de rijschool het recht de lessen (overeenkomst) per direct te beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling en/of ouders/voogd.

ARTIKEL 3 - Wijze van betaling en beëindiging overeenkomst

3.1 Betalingen van losse lessen dienen contant aan de instructeur of op het rekeningnummer van rijschool ViaTavi te worden voldaan voor iedere les.

3.2 Betaling van het blok 36 lesuren is mogelijk in 2 termijnen. De eerste betaling dient voorafgaand aan de eerste les te worden voldaan. De tweede betaling dient te worden voldaan binnen 30 dagen na de factuurdatum. Vervaldatum wordt op de factuur vermeld.

3.3 Factuurbetaling dient betaald te worden binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum. Vervaldatum wordt op de factuur vermeld. In geval er geen tijdige betaling plaatsvindt, wordt er 2 % rentevergoeding berekend over het verschuldigde bedrag voor elke week dat te laat betaald wordt. Bij het geheel uitblijven van betaling na herinnering, worden de rijlessen stopgezet tot er betaling heeft plaatsgevonden.

3.4 Indien de leerling om medische redenen de opleiding niet kan vervolgen en een doktersverklaring hiervoor kan overleggen, dan wordt de overeenkomst ontbonden en vindt er terugbetaling plaats van niet gebruikte gelden, min 50 euro.

3.5 Indien de leerling het lespatroon voor langer dan drie maanden onderbreekt, zonder opgave van geldige reden, dan wordt de overeenkomst ontbonden en vindt geen terugbetaling van gelden plaats. In geval van opgaaf van reden, wordt gekeken naar de redelijkheid hiervan en wordt in overleg terugbetaling gedaan of wordt de opleiding op een later tijdstip hervat.

3.6 Indien de rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de leerling de overeenkomst beëindigen. De rijschool zal niet gebruikte gelden terugbetalen, min 100 euro.

3.7 De rijschool heeft het recht de rijopleiding te beëindigen als blijkt dat de verstandhouding tussen leerling en instructeur de kwaliteit van de rijlessen negatief beïnvloedt. De rijschool zal niet gebruikte gelden terugbetalen, min 100 euro.

3.8 De rijschool heeft het recht tijdens de duur van de overeenkomst haar prijzen aan te passen. De leerling heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid gebruik gemaakt kan worden, tot 2 weken na kennisgeving van de prijsaanpassing. De prijswijziging geldt niet in geval van reeds betaalde tegoeden. Echter op elk ander moment worden prijsverhogingen door het CBR ingesteld, doorberekend aan de leerling, ongeacht betaalde tegoeden en is er geen mogelijkheid tot ontbinden van de overeenkomst.

ARTIKEL 4 - Theorie-examen, tussentijdse toets en praktijk(her)examen

4.1 Rijschool ViaTavi zal binnen twee weken nadat overeenstemming is bereikt over afnemen tussentijdse toets/praktijkexamen en aan alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen of medewerking daaraan verlenen. Als het tussentijdse toets/praktijkexamen eenmaal is gereserveerd is restitutie niet meer mogelijk.

4.2 Als de leerling niet of te laat op het tussentijdse toets/praktijkexamen verschijnt vanwege oorzaken (niet kunnen tonen van de juiste geldige documenten) die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het tussentijdse toets/praktijkexamen komt te vervallen.

4.3 Mocht het tussentijdse toets/praktijkexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe tussentijdse toets/praktijkexamen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.

4.4 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen tussentijdse toets of praktijk(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding.

ARTIKEL 5 - Vrijwaring en aansprakelijkheid

5.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.
b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt, dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen(medicijnen) die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

5.2 De leerling is verplicht een ontzegging van de rijbevoegdheid te melden aan de rijschool. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen, zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

5.3 De rijschool is niet verantwoordelijk voor schade en letsel van of aan de leerling, welke niet door de normale afgesloten verzekering wordt gedekt.

ARTIKEL 6 - Algemene voorwaarden en geschillen

6.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De algemene voorwaarden kun je raadplegen via de website en zijn van toepassingen op alle diensten, mededelingen, adviezen, leveringen en uitvoering van werkzaamheden.

6.2 De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd en vallen daarmee onder de algemene voorwaarden.

6.3 De rijschool en de leerling trachten bij een geschil er samen uit te komen, indien de leerling minderjarig is, zal het geschil met de ouders/voogd worden besproken en afgehandeld.

6.4 Echter geschillen tussen de overeengekomen partijen, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen ter beslissing worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.