Algemene voorwaarden rijschool viatavi

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool ViaTavi, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de rijschool en de leerlingen.

Open in PDF Download in PDF

ARTIKEL 1 - De Rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken

1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldige bevoegdheidspas.

1.2 Het praktijkexamen wordt pas gepland wanneer de rij-instructeur vindt dat de leerling het gewenste niveau heeft, om tot planning van het examen over te gaan. Een en ander geschiedt in goed onderling overleg met de leerling en/of ouders/voogd. Het praktijkexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat de examenkosten betaald zijn en overlegd is met de leerling en/of ouders/voogd.

1.3 De leerling legt het praktijkexamen/tussentijdse toets in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben.

1.5 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2 - De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken

2.1 Om autorijlessen te volgen moet de leerling 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles aanwezig te zijn. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van tevoren melden, anders heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. Dit kan zowel persoonlijk per telefoon of per e-mail.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van tevoren niet of vergeet aan te geven of vakantie.

2.5 De leerling verstrekt naar waarheid aan de rijschool alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt of de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool uit hetgeen in 2.5 vermeld staat dan heeft de rijschool het recht de lessen (les overeenkomst) per direct te beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling en/of ouders/voogd.

ARTIKEL 3 - Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden

3.1 Betalingen van losse lessen dienen contant aan de instructeur of op het rekeningnummer van rijschool ViaTavi te worden voldaan voor iedere les.

3.2 Betaling van het lespakket is mogelijk in 2 termijnen. De eerste betaling dient voorafgaand aan de eerste les te worden voldaan. De tweede betaling dient halverwege de opleiding te worden voldaan.

3.3 Komt het toch voor, dat de leerling niet tijdig betaalt, dan worden de rijlessen stopgezet tot er betaling heeft plaats gevonden.

3.4 Als je het lespakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het lespakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen het lespakket uurtarief.

3.5 Als je het lespakket hebt aangeschaft en je stopt binnen het aantal uren met lessen, dan wordt het tarief van de benutte lessen omgezet naar losse lesprijs en vindt restitutie plaats van het overgebleven bedrag. Het voordeel van het lespakket komt te vervallen.

ARTIKEL 4 - Praktijk(her)examen en tussentijdse toets

4.1 Rijschool ViaTavi zal binnen twee weken nadat de overeenstemming is bereikt en aan alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen of medewerking daaraan verlenen. Als het praktijkexamen/tussentijdse toets eenmaal is gereserveerd is restitutie niet mogelijk.

4.2 Als de leerling niet of te laat op het praktijkexamen/tussentijdse toets verschijnt vanwege oorzaken (niet kunnen tonen van de juiste geldige documenten) die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het praktijkexamen/tussentijdse toets komt te vervallen.

4.3 Mocht het praktijkexamen/tussentijdse toets niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe praktijkexamen/tussentijdse toets niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.

4.4 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen tussentijdse toets of praktijk(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het lespakket.

ARTIKEL 5 - Vrijwaring

5.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.
b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

5.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

ARTIKEL 6 - Algemene voorwaarden, aanvullende afspraken en geschillen

6.1 De algemene voorwaarden kun je raadplegen via de website.

6.2 De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.

6.3 De rijschool en de leerling trachten bij een geschil er samen uit te komen, indien de leerling minderjarig is, zal het geschil met de ouders/voogd worden besproken en afgehandeld.

6.4 De algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.